TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
549 hồ sơ

Đang xử lý
17 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
100 (%)