TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
742 hồ sơ

Đang xử lý
7 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.46 (%)